Dhimma Arrifachiisa

Oromiyaa fi Siyaasa

Dhugaa Jiru!

Siyaasi naannoo keenyaa dhibamaa ture. Amma dhibee san fayyisuuf hojjatamaa jira. Mootummaan Oromiyaa hidhamaa siyaasaa danuu hidhaa irraa baasuun ni beekama.

Namoota muraasa miidhaa qaamaa cimaa fi ajjeechaa lubbuutin himataman callaatu hafe. Namoota akka obbo Siidaa Taliilaa hin waakkanne.

Jaras hidhuuf fedhiin hin jiru. Dubbii isaanii duuba miidhamaan dhuunfaa waan jiruuf booda akka rakkoon biraa hin dhalanne sodaatameeti.

Dhugaan kun qaata himame. Raadiyoon BBCs kana narraa odeeffateera.

Dhimma jaraa fixuufis abbooti Gadaa fi jaarsoti sochii jalqabaniiru. Garuu nami filatee dhaggeeffata.

Arrabsoof haala mijeeffatuufi. Ijji namoota garii waan bade malee waan tole hin agartu. Cabsituun farda namaatin “Ushee” jetti.

Nama otoo dhagayuu rafu maaltu dammaqsa? Hoomtuu! Haga humnaa fi beekumsa keenyaa gadadoo fi roorroo ummata keenya irraa hambisuuf hojjataa jirra.

Faaruu namaa barbaannee miti. Namuu faarsee nu hin dubbachiisu.

Abaarees afaan nu hin qabachiisu.

Akkuma pirezedanti Lammaan jedhan odeessu fi hojjatuun walirraa fagoo dha. Maqaa ummataatiin nagaduu fi qabatamaatti rakkoo ummataaf dhukkubsatuunis akkanuma. Muuxannoon waan baayyee nu barsiise. Nama sobee imimmaan harcaasaa booyu agarree beekna. Imimmaan naachaa!

Maraafuu dhugaan ani beeku kana.

Namoota muraasa himata ajjeechaa qabanii ala nami siyaasaaf hidhame Oromiyaa keessa hin jiru. Nama yakka raawwate ammoo borus hidhuun hin oolu.

Bitaa mirga laaluu barbaachisa. Hidhamaa mararfatanii miidhamaa dagatuun hin ta’u. Kan hidhame obboleessa ykn ilma keenya ta’uu danda’a.

Firoomi waan jiraati. Garuu kan ajjeefame, kan saamame, kan qaama dhabee fi kan qabeenyi jalaa gubates fira qaba.

Ofitti qabanii laaluu barbaachisa. Miidhamaan otoo fira keenya ta’ee akkam jenna? Akka mootummaatti bitaa mirga madaalanii murteessuun dirqama.

Ajjeechaa, saamicha, reebichaa fi jeequmsa seeressuun hin ta’u.

Namuu mirga isaa gaafatuu danda’a. Kun jala haa sararamu.

Garuu seera fi nagaya eeguun dirqama. Yoo seerri cabee nageenyi booraye rakkoon kan hundaati. Jeequmsa keessa mirgi kabajamuu hin danda’u.

Elaa fi ilaameen deemutu nu baasa. Santu siyaasa keenya sirreessee bilisummaa fi qananii keenya dhugoomsa.

Wal moogsuu dhiifnee dhugaa walitti yaa himnu. Warri keenya dhugaa dubbatanii bakka aduun dhiite buluu wayya kan jedhan taphaaf miti.

Dhugaan akka rakkoo hiiku hubataniiti!

Yaanni Keessan Nuuf Galaadhaa

Hora Bulaa!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s