Keeyyata 51/5 fi 52/2(d)

Dubbii MIDROK!

Heerri biyya keenyaa qabeenya uumamaa irratti ifaadha.

Federaalli seera qabeenyi ittiin bulfamu baasa.

Kun keeyyata 51/5 jalatti tumame.

Naannoon ammoo seera federaalli baase irra dhaabbatuun qabeenya bulcha.

Kun keeyyata 52/2(d) jala jira. Bulchuu jechuun ammoo hayyama kennuu fi hayyama dhoowwatuu hammata.

Kanaafuu mootummaan federaalaa investimentii qabeenya uumamaa laallatu irratti hayyama kennuu ykn haaressuuf aangoo hin qabu. Tolus badus aangoon hayyamaa kan mootummaa naannooti.

Dubbiin Shaakkisoo heeraan laalamuu qaba. Akka heeraatti hayyama kennuun aangoo mootummaa Oromiyaati. Hayyami federaalatti kenname bu’aa seeraa hin qabu.

Yoo Oromiyaan hin fudhatin hayyamichi akka waan hin jirreeti. Kanaan dura heerri cabuun waa heddutu bade.

Hayyami MIDROK mataan isaa heeraa ala federaalaan kenname.

Amma akki kaleessaa hin hojjatu.

Hayyami MIDROK haaromuu fi haqamuu mootummaa Oromiyaatu murteessa.

Qaama biraa hin galchu.
Mootummaan Oromiyaa investmentii ni barbaada.

Wanti investimentii barbaannuf ammoo fedhii fi faayidaa ummata keenyaa dhugoomsu dha. Sanii achi kaayoon biraa hin jiru. Haga ani beekutti mootummaan naannoo keenyaa faallaa fedhii ummataa hin deemu.

Gaafii fi komii ummataa deebisuuf qophii dha! Kanaafuu ummati keenya aariin mormii kaasuu irra tasgabbaayee sirnaan gaafii isaa dhiyeeffatuu qaba.

Hardhi akka kaleessaa miti. Kaleessa qaama biraaf gaafii dhiyeessaa turre. Hardha garuu gaafataa fi gaafatamaan numa. Kanaafuu wal-dhageeffatuu qabna.

Wal afaan deebi’uun nuuf hin malu. Yoo bades yoo toles walumaan qoodanna. Kanaaf wal mormuu irra wal mari’atuu nuuf wayya.

Dubbii ija gatiitin yaa laallu. Kaleessa fi hardha wal-bira qabuu barbaachisa. Kanaan dura ENN otoo ummati kubbaa ilaaluu wal-dhaba Iluu Abbaabooritti uumame xooxessuun dhiyeesse.

Amma ammoo hayyami MIDRK haaromuu TV Qaanaa jedhamutu oduu ariifataa godhee dhiyeesse. Kun maaliif ta’e laata? Dhuguma rakkoon ummata keenyaa isaan marareetii? Abadan!Wal-afaan nu deebisuufi. Bilchinaan laaluu barbaachisa.

Faayidaan ummata keenyaa guututti kabajamuu qaba.

As irratti araarri hin jiru. Garuu wal-afaan deebi’uu hin qabnu. Waliin dubbataa kallattii nuuf tolutti deemuu qabna. Yoo waliif hin galin wahiin galuun hin jiru.

Horaa bulaa!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s