“AMAJAAJA HAMAA..!!”
Dhiisi yaa jaldo, siif jala karkarroo,
Adab yaa qalamee, taa’i tuqa korro,
Kitti atiis dhiddee, naamus yaa shimbirroo,
Midhaan ijoo mara keessaa guurtan qaroo,
Ani dadhabadhee nat cimsitan roorroo,
Hin barbaadu gaa ani yoomuu hattu firo,
Amajaaja hamaa….
Na dirtan kalaadaan na baaftan afkarroo,
Ammaan si bobbaasa ani huma qeerroo.
Yaa diinota hamaa kan ooyruu na deeyse,
Waaniin facaafadhe warra na hoongeeyse,
Gariin gara nyaataa kaan ciree balleessaa,
Dullaakoo dhaw godhaa wacaafaas furrisaa,
Moggaa ooyruu bahee ibiddaas bukkisaa,
Ture hanga arraa ifirraa hayyisaa.
Amma booda anis mala biraan baasaa,
Garii isaaniitiif sareedhaan horsiisaa,
Jara kaaniif ammoo hillimaaf furgisa,
Qadhabaa gaariin tolcheefii qopheessaa,
Bitaa mirgaan irra raphaasaan tarrisaa,
Gariif boolla fagoon qotee gad fageessaa,
Waccee finxa qareen gadi suuqa keessa,
Citaa sanbaleexaan gubbarra bal’isaa.
Kallattii boollaatiinin ijaara niin qooysaa,
Fiigaa dhufa innuu anfariiraan bineensaa,
Hunxuxa ijaaraa seenuuf naqata mataasaa,
Waa nyaachuuf ja’eet boollatti if kuchiisaa,
Hoggaas aniis dhaqeen keessatti ajjeessa,
Akkasittiin jara kana ifirraa gabaabsaa,
Kana malli garaa koo naaf qabbaneessaa,
Amajaaja hamaas kan narraa fageessaa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s